Pravidla soutěže v předprodeji knížky Jsem skvělé dítě


Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní

činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a

povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor")

Obchodné meno: TOP1 knihy s.r.o.

Sídlo: Partizánska 10, 92701 Šaľa

Slovenská republika

IČO: 51478196

DIČ: 2120719612

IČ DPH: SK2120719612

Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel Sro, Vložka

č.41857/T

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 28.2.2023 do 30.3.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá do 28.2.2023 dovŕši vek 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony.

Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba v pracovnoprávnom vzťahu s Organizátorom súťaže, ani jej rodinní príslušníci.

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže v období trvania súťaže si objednal knihu "Jsem skvělé dítě - Pilířu dětského sebevědomí" cez web www.Zdrave-Sebevedomi.cz, resp. www.TOP1knihy.sk

alebo codokazemama.sk a objednávku riadne uhradil

na účet Organizátora. Do súťaže budú

zaradené všetky objednávky knihy, samostatné, aj v balíkoch s inými knihami. Počtom objednávok sa znásobí šanca na výhru - účastník sa

zaradí do súťaže toľkokrát, koľko kusov knihy si objednal.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 4x vankúš s potlačou (polštář s potiskem)

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Počas predpredaja knihy každý týždeň bude vyžrebovaný 1 výherca

spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným žrebovaním.( 10.3., 17.3., 24.3. a 31.3.2023)

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na profile Organizátora

na sociálnej sieti Facebook (facebook.com/TOP1knihy ) . Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi spolu s objednanou knižkou, po vydaní knižky .

8. Ochrana osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje sú spracované podľa platných predpisov.

Podrobne na https://top1knihy.sk/ochrana-osobnych-udajov/

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


V Šali, dňa 27.2.2023